การเบิกจ่ายเงิน เยียวยา สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด   เนื่องจาก  ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก  ความละเอียดตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น  กรณีรับเงินสดและ รับโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย