งานการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด
      บุคลากร


ชื่อ - สกุล : นางฌัลภัษ คำลำปาง

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ : บริหารงานการศึกษาระดับปฐมวัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เบอร์โทร. : 0805195355
เว็บไซต์ :